Kaminböden BARTHOLET EW-Alkon BARTHOLET

•  Mit Auslauf, V4A einwandig 
•  Kernrohr s = 0.6 mm